ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

702

27 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงาน และผู้สูงอายุ หลักสูตรการผูกผ้าและจับจีบผ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงาน และผู้สูงอายุ หลักสูตรการผูกผ้าและจับจีบผ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

710

20 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

709

12 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน ปี 2566

โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน ปี 2566

746

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ประจำปี 2566

752

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

โครงการอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

752

15 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมที่ 4

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมที่ 4

774

12 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ สปสช. มหัศจรรย์1000 วัน สู่ 2,500 วัน

โครงการ สปสช. มหัศจรรย์1000 วัน สู่ 2,500 วัน

766

30 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

794

17 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว

โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว

737

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

760

3 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ  สปสช. โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2566”

โครงการ สปสช. โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2566”

748

31 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อบต.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อบต.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

776

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรรอบตัว” ปี 2566

โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรรอบตัว” ปี 2566

402

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย ศพด.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย ศพด.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

449

21 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

449

14 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

450

14 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ สปสช. โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะผู้สูงอายุ 
ประจำปี 2566

โครงการ สปสช. โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

741

14 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “ส่งเสริมทันตสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2566”

โครงการ “ส่งเสริมทันตสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2566”

439

11 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ สปสช. โครงการ “ส่งเสริมทันตสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว
 ปี 2566”

โครงการ สปสช. โครงการ “ส่งเสริมทันตสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2566”

732

11 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...