หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายกฤชธนา จินตรักษ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง Chief Administrator of Thungmaphrao SAO

  081-9784220

 • นายกัมปนาท บุญช่วย

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น Deputy Chief Administrator of Thungmaphrao SAO

  084-6891599

 • นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์

  หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไประดับต้น Chief of the Office of Thungmaphrao Subdistrict Administrative Organization

  094-5419835

 • นางจุติมา ผายการณ์

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง Acting Director of the Finance Division

  091-0408123

 • นายกัมปนาท บุญช่วย

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  Acting Director of the Public Works Division

 • นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  Acting Director of the Education, Religion and Culture Division