กองช่าง
 • นายพรภิรมย์ หมวดทอง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายพรภิรมย์ หมวดทอง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายรังสรรค์ สุขศรี

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  วิศวกรโยธา

 • นายวิรวุฒิ เรืองผล

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นางสาวอัจฉรา แนมใส

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายจิราวัช ยกเถ

  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 • นายอดิศร อุ๋ยสกุล

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 • นายสมบูรณ์ โกยดุลย์

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายวรพจน์ มลิวรรณ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายทัศนัย โออินทร์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  (รถกระเช้า)