หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  • นายกัมปนาท บุญช่วย

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (นักวิชาการตรวจสอบภายใน)