ภาพกิจกรรม
การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

20

15 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564

322

11 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมทำบุญครบรอบปีที่ 31 แก๊ประเบิดทุ่งมะพร้าว

กิจกรรมทำบุญครบรอบปีที่ 31 แก๊ประเบิดทุ่งมะพร้าว

326

17 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
รพ.สต.ทุ่งมะพร้าว Swap นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ เตรียมพร้อมการเปิดเรียน

รพ.สต.ทุ่งมะพร้าว Swap นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ เตรียมพร้อมการเปิดเรียน

387

3 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ส่งมอบสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกันสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br> ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า ตำบลทุ่งมะพรา้ว

ส่งมอบสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกันสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br> ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า ตำบลทุ่งมะพรา้ว

391

21 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด<br>ในถนนสายหลักและสายรองที่เชื่อมระหว่างอำเภอและจังหวัด ในวันที่ 21 มกราคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด<br>ในถนนสายหลักและสายรองที่เชื่อมระหว่างอำเภอและจังหวัด ในวันที่ 21 มกราคม 2565

460

21 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกอบต.ทุ่งมะพร้าว ติดตามความพร้อมสถานที่ CI

นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกอบต.ทุ่งมะพร้าว ติดตามความพร้อมสถานที่ CI

354

17 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

360

10 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว ครั้งแรก ประจำปี 2564

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว ครั้งแรก ประจำปี 2564

367

28 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเฝ้าระวังโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ ATK ตำบลทุ่งมะพร้าว

โครงการเฝ้าระวังโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ ATK ตำบลทุ่งมะพร้าว

404

15 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

429

8 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
Big Day รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. (วันที่ 23 และ 26 พ.ย. 2564)

Big Day รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. (วันที่ 23 และ 26 พ.ย. 2564)

398

26 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ประสานการเลือกตั้ง อบต.ทุ่งมะพร้าว จัดอบรมเจ้าหน้าที่ กปน. รปภ และอสม.

ศูนย์ประสานการเลือกตั้ง อบต.ทุ่งมะพร้าว จัดอบรมเจ้าหน้าที่ กปน. รปภ และอสม.

419

22 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

โครงการคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

188

24 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

140

18 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

477

17 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการลดเค็มลดความดัน ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

โครงการลดเค็มลดความดัน ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

150

29 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

144

14 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

538

11 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประชาชนหมู่ ๒ ร่วมใจป้องกัน COVID-19 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

โครงการประชาชนหมู่ ๒ ร่วมใจป้องกัน COVID-19 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

135

29 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...