ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมนโยบาย No Gift Policy

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมนโยบาย No Gift Policy

1322

30 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <br>และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <br>และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2565

750

23 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม 2565

กิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม 2565

752

22 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

432

15 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564

732

11 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมทำบุญครบรอบปีที่ 31 แก๊ประเบิดทุ่งมะพร้าว

กิจกรรมทำบุญครบรอบปีที่ 31 แก๊ประเบิดทุ่งมะพร้าว

736

17 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
รพ.สต.ทุ่งมะพร้าว Swap นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ เตรียมพร้อมการเปิดเรียน

รพ.สต.ทุ่งมะพร้าว Swap นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ เตรียมพร้อมการเปิดเรียน

804

3 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ส่งมอบสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกันสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br> ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า ตำบลทุ่งมะพรา้ว

ส่งมอบสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกันสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br> ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า ตำบลทุ่งมะพรา้ว

803

21 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด<br>ในถนนสายหลักและสายรองที่เชื่อมระหว่างอำเภอและจังหวัด ในวันที่ 21 มกราคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด<br>ในถนนสายหลักและสายรองที่เชื่อมระหว่างอำเภอและจังหวัด ในวันที่ 21 มกราคม 2565

884

21 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกอบต.ทุ่งมะพร้าว ติดตามความพร้อมสถานที่ CI

นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกอบต.ทุ่งมะพร้าว ติดตามความพร้อมสถานที่ CI

779

17 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

770

10 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว ครั้งแรก ประจำปี 2564

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว ครั้งแรก ประจำปี 2564

784

28 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเฝ้าระวังโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ ATK ตำบลทุ่งมะพร้าว

โครงการเฝ้าระวังโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ ATK ตำบลทุ่งมะพร้าว

815

15 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

844

8 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
Big Day รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. (วันที่ 23 และ 26 พ.ย. 2564)

Big Day รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. (วันที่ 23 และ 26 พ.ย. 2564)

809

26 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ประสานการเลือกตั้ง อบต.ทุ่งมะพร้าว จัดอบรมเจ้าหน้าที่ กปน. รปภ และอสม.

ศูนย์ประสานการเลือกตั้ง อบต.ทุ่งมะพร้าว จัดอบรมเจ้าหน้าที่ กปน. รปภ และอสม.

835

22 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

โครงการคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

600

24 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

555

18 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

896

17 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการลดเค็มลดความดัน ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

โครงการลดเค็มลดความดัน ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

564

29 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...