ภาพกิจกรรม
โครงการ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

โครงการ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

141

28 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

626

13 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล

143

26 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ปั้มน้ำมัน คาลเท็ค และปั้มน้ำมันพีที ตลาดทุ่งมะพร้าว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ปั้มน้ำมัน คาลเท็ค และปั้มน้ำมันพีที ตลาดทุ่งมะพร้าว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

725

6 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ตรวจตลาดนัด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ตรวจตลาดนัด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

1319

6 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ตรวจตลาดนัด หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ตรวจตลาดนัด หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

786

4 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

480

28 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ทดสอบ

ทดสอบ

14

24 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

707

21 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

753

2 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

742

19 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

793

16 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

749

1 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแจกถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบแรก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

โครงการแจกถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบแรก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

908

24 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส<br>โคโรนา2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส<br>โคโรนา2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

828

13 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี 2563<br> ร่วมกับอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี 2563<br> ร่วมกับอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

860

3 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

842

18 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ<br>กลุ่มทำขนมเบเกอรีบ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 9

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ<br>กลุ่มทำขนมเบเกอรีบ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 9

794

29 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ พระราชพิธีพระราชทาน<br>พระบรมฉายาลักษณ์ฯ อบต.ทุ่งมะพร้าว

โครงการ พระราชพิธีพระราชทาน<br>พระบรมฉายาลักษณ์ฯ อบต.ทุ่งมะพร้าว

795

17 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

811

12 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...