ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

688

14 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

957

11 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประชาชนหมู่ ๒ ร่วมใจป้องกัน COVID-19 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

โครงการประชาชนหมู่ ๒ ร่วมใจป้องกัน COVID-19 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

553

29 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

โครงการ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

567

28 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

1044

13 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล

560

26 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ปั้มน้ำมัน คาลเท็ค และปั้มน้ำมันพีที ตลาดทุ่งมะพร้าว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ปั้มน้ำมัน คาลเท็ค และปั้มน้ำมันพีที ตลาดทุ่งมะพร้าว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

1141

6 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ตรวจตลาดนัด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ตรวจตลาดนัด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

1783

6 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ตรวจตลาดนัด หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ตรวจตลาดนัด หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

1211

4 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

908

28 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ทดสอบ

ทดสอบ

432

24 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

1174

21 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

1180

2 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

1156

19 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

1214

16 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

1172

1 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแจกถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบแรก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

โครงการแจกถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบแรก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

1327

24 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส<br>โคโรนา2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส<br>โคโรนา2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

1249

13 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี 2563<br> ร่วมกับอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี 2563<br> ร่วมกับอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

1277

3 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

1262

18 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...