คณะผู้บริหาร
 • นายมนิตย์ ช่วยบำรุง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว Chief Executive of Thungmaphrao SAO

  098-6718556

 • นางพิรุณ นาคฤทธิ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว Deputy Chief Executive of Thungmaphrao SAO

  087-0939998

 • นายสุรจิต หาญช้าง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว Deputy Chief Executive of Thungmaphrao SAO

  095-2625737

 • นางเสาวภา สุวรรณธนะ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว Secretary to Chief Executive of Thungmaphrao SAO

  064-6643958