ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลทั่วไป
30 พฤศจิกายน 542

0


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว
 ที่ตั้ง เลขที่ ๑๐๒/๒ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัด พังงา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ปัจจุบัน เปิดสอนระดับชั้น ๒ - ๓ ปี ชั้นตรียม อนุบาล จำนวนนักเรียน ๒๙ คน จำนวนครู ๒ คน จำนวน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๑ คน ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) ๒ คน รวมทั้งหมด ๕ คน

สภาพทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลักษณะชุมชนโดยรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว มีอาคาร ๑ อาคาร ๒ ห้องเรียน ได้รับ ความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว สถานศึกษาใกล้เคียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอยู่ในอาณาเขตบริการเดียวกัน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งมะพร้าว วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แก่ การทำสวนยางพารา ปาล์ม น้ำมัน อาชีพหลักของคนในชุมชนอาชีพทำสวน รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนา พุทธ, อิสลามประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีวันสารทเดือนสิบ เทศกาลถือศีลอด ประเพณีถือศีลกินเจ ประเพณีวันสงกรานต์