Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมาย
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
  ทำเนียบผู้บริหารท้องถิ่น (อดีต-ปัจจุบัน)
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กิจการสภา
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
  แผนป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
  ประกาศนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานด้านการส่งเสริมคุณภาพ
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
  ประกาศนัดตรวจการจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการถมดินคลุกพร้อมเกลี่ยพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 1293) 4 พ.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 (ดู : 1234) 27 ต.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมท่อระบายน้ำและขุดคูระบายน้ำ ม.6 (ดู : 1230) 15 ต.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง ซอยบ้านเหนือ1 หมู่ที่10 (ดู : 521) 9 ต.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง สาย ศปถ. ม.9 (ดู : 522) 6 ต.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการสร้างคูระบายน้ำพร้อมตะเเกรงปิดถนนฝ่ายท่า-นาใน หมู่3 (ดู : 559) 25 ก.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนสายซอย4 ซอย5 เละซอยเชื่อม สปก. หมู่9 (ดู : 517) 22 ก.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง ซอยเเสนสุข2 หมู่10 (ดู : 514) 26 ส.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังสูงโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ้งมะพร้าว (ดู : 550) 19 ส.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำหมู่1 บ้านทุ่งมะพร้าว (ดู : 534) 5 ส.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.แสนสุข1 หมู่10 (ดู : 503) 5 ส.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย2 หมู่2 (ดู : 518) 5 ส.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่1 (ดู : 1025) 5 ส.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.2 หมู่4 (ดู : 510) 29 ก.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ.1 หมู่4 (ดู : 514) 21 ก.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนศาลาหมู่บ้าน หมู่ 7 (ดู : 514) 19 ก.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่2 (ดู : 512) 16 ก.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ.1 หมู่8 (ดู : 526) 14 ก.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่6 (ดู : 523) 23 มิ.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรทอสพัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง (งวดที่1-4) (ดู : 516) 21 มิ.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยบ้านปรุ หมู่ 7 บ้านขนิม (ดู : 517) 20 มิ.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการขยายเขตท่อประปา หมู่1 (ดู : 481) 19 มิ.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่6 (ดู : 506) 18 มิ.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่8 (ดู : 516) 2 มิ.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่9 (ดู : 518) 25 พ.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน่้ำบางปอ หมู่6 (ดู : 499) 22 เม.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง หมู่5 ถนนวัดหาดทรายสมบูรณ์ (ดู : 493) 22 เม.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง หมู่9 บ้านสร้างตนเอง (ดู : 503) 22 เม.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการถ่มดินเเละหินคลุก หมู่7 ซ.บ้านย่าเอียด (ดู : 532) 22 เม.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบางปอ หมู่6 (ดู : 504) 22 เม.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตทอสพัลท์ติกคอนกรีต หมู่5 (ดู : 512) 27 มี.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงผิวทางเเอสพัลต์คอนกรีต ถนนซอยพรุใหญ่ หมู่ 7 (ดู : 529) 26 มี.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างซ่อมเเซมผิวจราจร ห้วยไม้ไผ่ หมู่ 2 (ดู : 508) 18 มี.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างซ่อมเเซมผิวจราจร เกาะนก หมู่ 2 (ดู : 505) 18 มี.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงผวทางทอสพัลต์ ถนนนิคมสามัคคี หมู่11 (ดู : 524) 5 มี.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างซ่อมเเซมถนน ซอยเกษตร หมู่2 คลองเจริญ (ดู : 502) 24 ก.พ. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองครัน หมู่9 บ้านสร้างตนเอง (ดู : 527) 28 ม.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างป้ายซอย 53 ป้าย (ดู : 844) 16 ต.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างศาลาพิธีกรรมชาวไทยใหม่ หมู่ 7 (ดู : 891) 17 ก.ย. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก หมู่ 6 (ดู : 907) 11 ก.ย. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 (ดู : 661) 31 ส.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว (ดู : 630) 21 ส.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 676) 15 ส.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ต่อเติม/ปรับปรุงสถานที่แปรงฟันและอุปกรณ์ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 662) 15 ส.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำข้างศาลา หมู่ 5 (ดู : 658) 5 ส.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง จ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยเเละบริการในด้านต่างๆ จำนวน2เดือน (ดู : 501) ธ.ค.
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่(กล้องวงจรปิดพร้อมบริการการติดตั้งตาทจุดต่างๆของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านควรแรด (ดู : 504) ธ.ค.
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ (กล้องวงจรปิดพร้อมบริการติดตั้งตามจุดต่างๆของหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านสร้างตนเอง) (ดู : 510) ธ.ค.
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างซ่อมเเซมอาคารเเละที่ดินสิ่งก่อสร้าง อบต.ทุ่งมะพร้า (ดู : 515) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
   102 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120  โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-473629
E-mail Address : Thungmaphrao73101@gmail.com
   Copyright © 2019. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs