Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมาย
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
  ทำเนียบผู้บริหารท้องถิ่น (อดีต-ปัจจุบัน)
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กิจการสภา
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
  แผนป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
  ประกาศนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานด้านการส่งเสริมคุณภาพ
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
 
 
 
นายมนิตย์ ช่วยบำรุง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ /องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว    
ประชาสัมพันธ์ สื่อการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ (ดู : 0)
ประกาศการติดตามรายงานผลการปฏอบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน (ดู : 2)
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2566  (ดู : 10)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง /
ประกาศราคากลาง /
ประกาศนัดตรวจการจ้าง
 
   
ประมวลภาพกิจกรรม  
 
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
อ่านรายละเอียด
 
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566
อ่านรายละเอียด
 
โครงการส่งเสริมพิธีการทางศาสนา ประจำปี 2566
อ่านรายละเอียด
 
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
อ่านรายละเอียด
 
กิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม 2566
อ่านรายละเอียด
 
โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนศาสนาอิสลาม ประจำปี 2566
อ่านรายละเอียด
 
อบต.ทุ่งมะพร้าว ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
อ่านรายละเอียด
 
งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล จังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2566
อ่านรายละเอียด
 
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566
อ่านรายละเอียด
 
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงาน และผู้สูงอายุ
หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2566
อ่านรายละเอียด
 
โครงการจิตอาสาพัฒนาถนน เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อ่านรายละเอียด
 
โครงการจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
อ่านรายละเอียด
 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
อ่านรายละเอียด
 
โครงการตำบลพัฒนาเด็กดี สูงดี สมส่วน ปี 2565
อ่านรายละเอียด
 
กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
อ่านรายละเอียด
 
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตพื้นฐาน ปี 2565
อ่านรายละเอียด
 
 

ข่าวรับสมัครงาน
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ไม่มีผู้เข้าสอบทันเวลา) (ดู : 32)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ)  (ดู : 7)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566 ( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย, พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา-รถกระเช้า ) (ดู : 106)
 
  ภาพกิจกรรม จากกรมการสงเสริมปกครองท้องถิ่น
   
  หนังสือสั่งการ จากกรมการสงเสริมปกครองท้องถิ่น
   
 
  แหล่งท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
 
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว คลิ๊กที่นี่
 
 
     
     
     
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
   102 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120  โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-473629
E-mail Address : Thungmaphrao73101@gmail.com
   Copyright © 2019. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs