Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมาย
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
  ทำเนียบผู้บริหารท้องถิ่น (อดีต-ปัจจุบัน)
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
  แผนป้องกันการทุจริต
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
คำสั่งอำเภอท้ายเหมือง เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 12) 10 ม.ค. 2565
ประกาศและคำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายก อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 7) 10 ม.ค. 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 7) 5 ม.ค. 2565
ประกาศสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา (ดู : 8) 4 ม.ค. 2565
ประกาศสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว เรื่อง กำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2565 และกำหนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก . (ดู : 6) 4 ม.ค. 2565
คำสั่ง และประกาศ แต่งตั้งรองนายก อบต. และเลขานายก อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 11) 28 ธ.ค. 2564
คำสั่งอำเภอท้ายเหมือง เรื่องแต่งตั้ง ประธานสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว และประกาศ เรื่อง เลขานุการสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 8) 28 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ กกต.จังหวัดพังงา แจ้งเรื่องการรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัคร​ (ดู : 17) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ.ถ./ส.ถ. 6/1 (ดู : 16) 21 ธ.ค. 2564
การประกาศใช้แผนปฏิบัติการในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (พ.ศ.2564 - 2570)ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 23) 13 ธ.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 24) 8 ธ.ค. 2564
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ในการเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้ง (ดู : 55) 8 ธ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ผ.ถ./ส.ถ. 5/8) (ดู : 66) 1 ธ.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ดู : 19) 29 พ.ย. 2564
แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สถ.ผถ.1-8 (ดู : 77) 23 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้งแล้วและหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้ว (ดู : 43) 22 พ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง (ดู : 50) 22 พ.ย. 2564
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ตามแบบ สถ./ผถ./2/6 (ดู : 88) 4 พ.ย. 2564
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 44) 2 พ.ย. 2564
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ (ดู : 41) 28 ต.ค. 2564
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ (ดู : 31) 28 ต.ค. 2564
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.ทุ่งมะพร้าว ส.ถ.4/5 (ดู : 66) 22 ต.ค. 2564
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.ทุ่งมะพร้าว ผ.ถ.4/5 (ดู : 54) 22 ต.ค. 2564
ประกาศ บัญชีสมัครผู้รับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต ผ.ถ. 4/4 และส.ถ. 4/4 (ดู : 56) 22 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 42) 12 ต.ค. 2564
ใบสมัครนายกอบต.ทุ่งมะพร้าว ผถ.4/1 (ดู : 94) 10 ต.ค. 2564
ใบสมัครสมาชิกสภาอบต.ทุ่งมะพร้าว สถ.4/1 (ดู : 95) 10 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (ดู : 79) 7 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 125) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 40) 6 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการยื่นเอกสารต่างๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง (ดู : 144) 4 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 60) 1 ต.ค. 2564
ผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ (ดู : 67) 9 ก.ย. 2564
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ (ดู : 80) 20 ส.ค. 2564
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 75) 9 ส.ค. 2564
ประกาศ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 73) 9 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 111) 29 ก.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔-๒๕/๒๕๖๔ (ดู : 94) 13 ก.ค. 2564
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 89) 1 ก.ค. 2564
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2563 (ดู : 95) 1 ก.ค. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 113) 1 ก.ค. 2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 (ดู : 88) 29 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด " เมืองคาร์บอนตำ่ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน " (รูปแบบออนไลน์) (ดู : 82) 21 มิ.ย. 2564
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 82) 21 มิ.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์สื่อสารการขยายเวลาและขอบเขต " มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล" และเปิดตัว "มหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์" (ดู : 89) 17 มิ.ย. 2564
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 79) 17 มิ.ย. 2564
คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา ที่ ๒๕/๒๕๖๔ (ดู : 81) 15 มิ.ย. 2564
ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ดู : 91) 11 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) (ดู : 103) 2 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การใช้งานและการบำรุงรักษาสถานีโทรทรมาตรอัตโนมัติ (ดู : 99) 1 มิ.ย. 2564
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ " พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID -19" (ดู : 126) 17 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์สื่อสาร การขยายเวลารับสมัคร "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล" (ดู : 121) 14 พ.ค. 2564
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 103) 6 พ.ค. 2564
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 98) 6 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 133) 5 พ.ค. 2564
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศบค.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (ดู : 113) 3 พ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒๗) (ดู : 109) 3 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ดู : 97) 3 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การจ่ายแลกและจองเหรียญกษาปกรณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤาภาคม 2562 และเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 (ดู : 94) 3 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี 2" (ดู : 95) 30 เม.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
   102 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120  โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-473629
E-mail Address : Thungmaphrao73101@gmail.com
   Copyright © 2019. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs