Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมาย
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
  ทำเนียบผู้บริหารท้องถิ่น (อดีต-ปัจจุบัน)
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กิจการสภา
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
  แผนป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
  ประกาศนโยบาย No Gift Policy
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานด้านการส่งเสริมคุณภาพ
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางดรงเรียนพระดาบส (ดู : 1) 8 ธ.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 10) 29 พ.ย. 2565
ประกาศการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 11) 23 พ.ย. 2565
รายงานงบการเงินประจำปี2565 (ดู : 15) 18 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 11) 26 ต.ค. 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 43) 3 ต.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 41) 26 ก.ย. 2565
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 42) 19 ก.ย. 2565
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 52) 2 ก.ย. 2565
ประกาศการใช้ระเบียบสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว ว่าด้วยการดำเนินของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (ดู : 88) 10 ส.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2565 (ดู : 93) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 154) 20 พ.ค. 2565
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 106) 12 พ.ค. 2565
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 177) 28 เม.ย. 2565
รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสตง. (ดู : 111) 18 เม.ย. 2565
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับฟังการประชุม (ดู : 115) 7 เม.ย. 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 110) 1 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (ดู : 197) 7 มี.ค. 2565
คำสั่งอำเภอท้ายเหมือง เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 202) 10 ม.ค. 2565
ประกาศและคำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายก อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 195) 10 ม.ค. 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 194) 5 ม.ค. 2565
ประกาศสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา (ดู : 173) 4 ม.ค. 2565
ประกาศสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว เรื่อง กำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2565 และกำหนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก . (ดู : 176) 4 ม.ค. 2565
คำสั่ง และประกาศ แต่งตั้งรองนายก อบต. และเลขานายก อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 188) 28 ธ.ค. 2564
คำสั่งอำเภอท้ายเหมือง เรื่องแต่งตั้ง ประธานสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว และประกาศ เรื่อง เลขานุการสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 191) 28 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ กกต.จังหวัดพังงา แจ้งเรื่องการรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัคร​ (ดู : 189) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ.ถ./ส.ถ. 6/1 (ดู : 183) 21 ธ.ค. 2564
การประกาศใช้แผนปฏิบัติการในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (พ.ศ.2564 - 2570)ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 181) 13 ธ.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 184) 8 ธ.ค. 2564
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ในการเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้ง (ดู : 226) 8 ธ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ผ.ถ./ส.ถ. 5/8) (ดู : 270) 1 ธ.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ดู : 188) 29 พ.ย. 2564
แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สถ.ผถ.1-8 (ดู : 261) 23 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้งแล้วและหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้ว (ดู : 212) 22 พ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง (ดู : 214) 22 พ.ย. 2564
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ตามแบบ สถ./ผถ./2/6 (ดู : 270) 4 พ.ย. 2564
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 218) 2 พ.ย. 2564
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ (ดู : 205) 28 ต.ค. 2564
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ (ดู : 195) 28 ต.ค. 2564
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.ทุ่งมะพร้าว ส.ถ.4/5 (ดู : 230) 22 ต.ค. 2564
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.ทุ่งมะพร้าว ผ.ถ.4/5 (ดู : 221) 22 ต.ค. 2564
ประกาศ บัญชีสมัครผู้รับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต ผ.ถ. 4/4 และส.ถ. 4/4 (ดู : 231) 22 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 200) 12 ต.ค. 2564
ใบสมัครนายกอบต.ทุ่งมะพร้าว ผถ.4/1 (ดู : 272) 10 ต.ค. 2564
ใบสมัครสมาชิกสภาอบต.ทุ่งมะพร้าว สถ.4/1 (ดู : 268) 10 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (ดู : 253) 7 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 353) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 201) 6 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการยื่นเอกสารต่างๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง (ดู : 323) 4 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 228) 1 ต.ค. 2564
ผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ (ดู : 234) 9 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ การเก็บขนขยะอันตราย (ดู : 85) 8 ก.ย. 2564
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ (ดู : 254) 20 ส.ค. 2564
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 246) 9 ส.ค. 2564
ประกาศ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 239) 9 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 281) 29 ก.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔-๒๕/๒๕๖๔ (ดู : 260) 13 ก.ค. 2564
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 254) 1 ก.ค. 2564
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2563 (ดู : 259) 1 ก.ค. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 286) 1 ก.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
   102 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120  โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-473629
E-mail Address : Thungmaphrao73101@gmail.com
   Copyright © 2019. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs