Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมาย
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
  ทำเนียบผู้บริหารท้องถิ่น (อดีต-ปัจจุบัน)
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
  แผนป้องกันการทุจริต
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
 
 
 
นายกฤชธนา จินตรักษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต. ทุ่งมะพร้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ /องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว    
คำสั่งอำเภอท้ายเหมือง เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว  (ดู : 12)
ประกาศและคำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายก อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 7)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 7)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง /
ประกาศราคากลาง /
ประกาศนัดตรวจการจ้าง
 
   
ประมวลภาพกิจกรรม  
 
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
อ่านรายละเอียด
 
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว ครั้งแรก ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียด
 
โครงการเฝ้าระวังโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ ATK ตำบลทุ่งมะพร้าว
อ่านรายละเอียด
 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
อ่านรายละเอียด
 
Big Day รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. (วันที่ 23 และ 26 พ.ย. 2564)
อ่านรายละเอียด
 
ศูนย์ประสานการเลือกตั้ง อบต.ทุ่งมะพร้าว จัดอบรมเจ้าหน้าที่ กปน. รปภ และอสม.
อ่านรายละเอียด
 
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
อ่านรายละเอียด
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียด
 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียด
 
คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ตรวจตลาดนัด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19
อ่านรายละเอียด
 
คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ปั้มน้ำมัน คาลเท็ค และปั้มน้ำมันพีที ตลาดทุ่งมะพร้าว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19
อ่านรายละเอียด
 
คณะทำงานอบต.ทุ่งมะพร้าวออกพื้นที่ตรวจตลาดนัด หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า ตามมาตรการป้องกันโควิด-19
อ่านรายละเอียด
 
ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านรายละเอียด
 
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
อ่านรายละเอียด
 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียด
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
อ่านรายละเอียด
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียด
 
 
ข่าวรับสมัครงาน
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2565 (ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) (ดู : 271)
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 323)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 310)
 
  ภาพกิจกรรม จากกรมการสงเสริมปกครองท้องถิ่น
   
  หนังสือสั่งการ จากกรมการสงเสริมปกครองท้องถิ่น
   
 
  แหล่งท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
 
 
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
     
     
     
   
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
   102 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120  โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-473629
E-mail Address : Thungmaphrao73101@gmail.com
   Copyright © 2019. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs