Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมาย
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
  ทำเนียบผู้บริหารท้องถิ่น (อดีต-ปัจจุบัน)
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กิจการสภา
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
  แผนป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
  ประกาศนโยบาย No Gift Policy
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานด้านการส่งเสริมคุณภาพ
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
 
 
 
นายมนิตย์ ช่วยบำรุง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ /องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว    
ประกาศการใช้ระเบียบสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว ว่าด้วยการดำเนินของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (ดู : 18)
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2565 (ดู : 35)
ประกาศ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลทุ่งมะพร้าว  (ดู : 50)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง /
ประกาศราคากลาง /
ประกาศนัดตรวจการจ้าง
 
   
ประมวลภาพกิจกรรม  
 
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและผู้ว่างงาน
(การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว)
อ่านรายละเอียด
 
โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565
อ่านรายละเอียด
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2565
อ่านรายละเอียด
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา อำเภอท้ายเหมือง ปี 2565
อ่านรายละเอียด
 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565
อ่านรายละเอียด
 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด
รั้งที่ 24 ประจำปี 2565
อ่านรายละเอียด
 
โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565
อ่านรายละเอียด
 
โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมนโยบาย No Gift Policy
อ่านรายละเอียด
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2565
อ่านรายละเอียด
 
กิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม 2565
อ่านรายละเอียด
 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564
อ่านรายละเอียด
 
กิจกรรมทำบุญครบรอบปีที่ 31 แก๊ประเบิดทุ่งมะพร้าว
อ่านรายละเอียด
 
รพ.สต.ทุ่งมะพร้าว Swap นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ เตรียมพร้อมการเปิดเรียน
อ่านรายละเอียด
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด
ในถนนสายหลักและสายรองที่เชื่อมระหว่างอำเภอและจังหวัด ในวันที่ 21 มกราคม 2565
อ่านรายละเอียด
 
ส่งมอบสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกันสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า ตำบลทุ่งมะพรา้ว
อ่านรายละเอียด
 
นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกอบต.ทุ่งมะพร้าว ติดตามความพร้อมสถานที่ CI
อ่านรายละเอียด
 
 

ข่าวรับสมัครงาน
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) (ดู : 37)
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข (ดู : 44)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  (ดู : 29)
 
  ภาพกิจกรรม จากกรมการสงเสริมปกครองท้องถิ่น
   
  หนังสือสั่งการ จากกรมการสงเสริมปกครองท้องถิ่น
   
 
  แหล่งท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
 
 
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
     
     
     
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
   102 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120  โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-473629
E-mail Address : Thungmaphrao73101@gmail.com
   Copyright © 2019. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs